Opće odredbe

Preduzeće SO-CE BH d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni drtechno.ba, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice drtechno.ba. Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uslovima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice drtechno.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole preduzeća SO-CE BH d.o.o. te prihvata da preduzeće SO-CE BH d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Preduzeće SO-CE BH d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, preduzeće SO-CE BH d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Općim uslovima poslovanja. Preduzeće SO-CE BH d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih i duhanskih proizvoda maloljetnim osobama.

Preduzeće SO-CE BH d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvata izmjene. 

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Preduzeće SO-CE BH d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja preduzeća SO-CE BH d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na drtechno.ba Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo preduzeća  SO-CE BH d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZEĆA SO-CE BH D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uslova poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica drtechno.ba, a u skladu s propisima BiH. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća SO-CE BH d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Preduzeće SO-CE BH d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje preduzeću SO-CE BH d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu upotrebu. Time korisnik daje pravo preduzeću SO-CE BH d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici drtechno.ba.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice drtechno.ba isključivo odgovornost korisnika tako da preduzeće SO-CE BH d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE od strane korisnika.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da preduzeće SO-CE BH d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.
Ni u kojem slučaju preduzeće SO-CE BH d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, preduzeće SO-CE BH d.o.o., neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. SO-CE BH d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Preduzeće SO-CE BH  d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Preduzeće SO-CE BH d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici drtechno.ba i na drtechno.ba stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke SO-CE BH  d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim preduzeće SO-CE BH d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

SO-CE BH d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. SO-CE BH d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje  SO-CE BH d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja od strane korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a SO-CE BH d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

SO-CE BH je figurativno i verbalno registrirani žig  preduzeća SO-CE BH  d.o.o. pri ovlaštenim BiH i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

Drtechno.ba je registrirana domena preduzeća SO-CE BH d.o.o.

Preduzeće SO-CE BH d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Preduzeće SO-CE BH d.o.o. ne jamči za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Preduzeće SO-CE BH d.o.o. nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na drtechno.ba internetskoj stranici, od strane bilo koga ko nije ovlaštena osoba tvrtke SO-CE BH d.o.o. Ni pod kojim uslovima preduzeće SO-CE BH d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobijene putem drtechno.ba Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem drtechno.ba Internet stranice. 

Sjedište preduzeća SO-CE BH d.o.o. je u Vitezu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Travniku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Travniku.

Termin korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“. 

U daljnjem tekstu Općih uslova poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina korisnik bit će korišten termin Kupac za osobu koja je s  SO-CE BH d.o.o. sklopila Ugovor o kupoprodaji, što obuhvata i gosta kupca, dok će za primatelje SO-CE BH promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Također, iz istog razloga umjesto termina SO-CE BH d.o.o. bit će korišten termin SO-CE BH, dok se termin SO-CE BH koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice drtechno.ba 

Uslov za korištenje SO-CE BH Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uslova poslovanja i Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduslov za korištenje usluga SO-CE BH Internet stranice.

Na SO-CE BH možete kupovati i kao gost bez registracije. Na početku procesa kupovine bit će vam dostupni linkovi na sadržaj Općih uslova poslovanja kao i Izjave o privatnosti te gosta kupca upućujemo da svakako pročita i uputi se u njihov sadržaj.


SO-CE BH preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun SO-CE BH. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik

Jezici komunikacije na drtechno.ba su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Hrvatski, Bosanski i Srpski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se SO-CE BH d.o.o. unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. 

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

SO-CE BH d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uslovi posebne prodaje bit će detaljno opisani, posebno trajanje posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje,  SO-CE BH d.o.o. neće primati nove narudžbe po Uslovima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na SO-CE BH Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu SO-CE BH dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

SO-CE BH d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da SO-CE BH dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s SO-CE BH Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. SO-CE BH d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Obveza SO-CE BH na isporuku proizvoda nastaje kada SO-CE BH izda potvrdu narudžbe.

To je trenutak sklapanja ugovora između Kupca i SO-CE BH d.o.o. kojem je sastavni dio tekst ovih Općih uslova.

Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezervisanim niti se smatra da je time nastala obveza SO-CE BH d.o.o. na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu stigne potvrda narudžbe.

SO-CE BH u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obavještava kupce da na Internet stranici www.drtechno.ba prihvata narudžbe robe/usluga u količini koja se smatra uobičajenom za ličnu upotrebu, dok narudžbe za veće količine robe/usluga  očito namijenjene za daljnju prodaju/upotrebu nisu prihvatljive. Kupcima, pravnim osobama koje naručuju veću količinu robe/usluga, SO-CE BH preporučuje da se jave SO-CE BH B2B odjelu za prodaju pravnim osobama na [email protected] 


SO-CE BH zadržava pravo procjene narudžbe prema gornjim kriterijima kao i ne prihvatanje narudžbi za koje smatra da nisu za ličnu upotrebu, o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca uz navođenje razloga otkazivanja

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s SO-CE BH d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane SO-CE BH te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između SO-CE BH i Kupca.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 15 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 48. Zakona o zaštiti potrošača BiH isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas SO-CE BH posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučamo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.
Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 48.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

Članak 48

1.  Ako se strane nisu drugačije dogovorile, potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz člana 47. ovog Zakona u vezi sa ugovorima: a) o pružanju usluga - ako je uz njihov pristanak počeo da radi prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog Zakona; b) o uslugama igara na sreću; c) o prodaji robe ili usluga - ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje potrošač ne može uticati; d) o prodaji robe - kada je potrošač dao ličnu pisanu naruđbu ili specifikaciju za proizvod; e) o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti; f) kod isporuke audio i video-snimaka ili računarskog uputstva koje je potrošač upotrijebio; g) kod isporuke štampe, periodike i časopisa.


Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.


Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (mailom, podneskom i sl.). 

Vaš zahtjev za zamjenu proizvoda koji je ispravan (npr., neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju posebno naglasite da želite zamjenu i obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: SO-CE BH d.o.o., Distribucijski centar u Vitezu, Poslovni centar 96-2

U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obligacionim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, na svoj trošak, a najkasnije u roku 7 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača mora izvršiti povrat robe bez odgađanja i u skladu sa zakonom od  dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti SO-CE BH na info broj ili mail adresu [email protected] radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i Uslovima vraćanja proizvoda od strane SO-CE BH. SO-CE BH poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda kako bi u neoštećenom obliku stigao u SO-CE BH.

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku. SO-CE BH obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

SO-CE BH preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku:    

- slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način upotrebe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga SO-CE BH preporučuje kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici SO-CE BH i dohvaćaju se klikom na proizvod.    

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati SO-CE BH. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
  
- ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i što prije a najkasnije u zakonom propisanom roku a od dana primitka robe kontaktirajte SO-CE BH Ako SO-CE BH organizuje prevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakovati u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda. 

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.    

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – korištenje, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

SO-CE BH obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tableti , računari, laptopi, igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga SO-CE BH neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja. 

SO-CE BH obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga SO-CE BH obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu. 

SO-CE BH obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, SO-CE BH neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti. 

SO-CE BH preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz garancije za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad, pa ni SO-CE BH neće moći priznati posljedice.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), SO-CE BH ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 
SO-CE BH odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obligacionim odnosima u BiH.
    
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača
 

Specifičnosti vezane uz prehrambene proizvode:

Svi prehrambeni proizvodi u ponudi na Internet stranici SO-CE BH skladište se i dostavljaju sukladno deklariranim Uslovima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod i kod kupca ispravno skladišti sukladno navedenim Uslovima čuvanja na deklaraciji.

Uz gore navedene uslove jednostranog raskida ugovora koji se odnose na sve proizvode, dodatno se za prehrambene proizvode utvrđuju razlozi za opravdani prigovor i na povrat u slijedećim slučajevima

ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod kojem je već istekao rok trajanja
ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod koji nije ispravan odnosno ne udovoljava propisima o zdravstvenoj ispravnosti
ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod koji niste naručili
Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi te priložite fotografiju prehrambenog proizvoda te nam pošaljete jasnu fotografiju LOT oznake sa proizvoda i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum).

Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan nastupa raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili poklon bon minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje, prema vašem izboru.

Prihvatamo povrat oštećenih ili pogrešno isporučenih prehrambenih proizvoda o svom trošku ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan. Nećemo moći uvažiti prigovor ako ste vi utjecali na oštećenje, ispravnost ili bilo kakav drugi nedostatak prehrambenog proizvoda kojim niste zadovoljni. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom u cijelosti snosi SO-CE BH.

U kojim slučajevima nemate pravo na povrat/zamjenu proizvoda?

1. Prehrambenom proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja

2. Otvoren, oštećen, korišten prehrambeni proizvod ili proizvod kojem je na drugi način umanjena vrijednost od strane kupca bez obzira na valjan rok trajanja i potrebnu ispravnost i zdravstvenu sukladnost

SO-CE BH obavještava kupce na razloge za gubitak prava na jednostrani raskid ugovora, odnosno povrat proizvoda kada su ispunjeni preduslovi propisani Zakonom o zaštiti potrošača u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015).


Korištenje opisa i podataka o proizvodu:

SO-CE BH poziva kupce da prije upotrebe prehrambenog proizvoda detaljno pročitaju podatke s deklaracije isporučenog proizvoda jer su podaci o prehrambenim proizvodima promjenjivi ovisno o seriji proizvoda, primjerice: sastav, količina sastojaka, kao i nutritivna vrijednost i alergeni.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor.

SO-CE BH vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta SO-CE BH d.o.o., telefona 033 741 133 ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. SO-CE BH će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ograničenje prodaje nekih proizvoda

Sukladno pozitivnim propisima neki proizvodi i usluge na Internet stranici SO-CE BH dostupni su samo određenoj kategoriji kupaca starosti iznad 18 godina i to su primjerice alkohol, određeni CD/DVD, duhanski proizvodi, e-cigarete, pirotehnika, noževi, neka vrtna pomagala.

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol i duhanske proizvode osobama mlađim od 18 godina. Prilikom preuzimanja ovog proizvoda dostavljač će vas zatražiti valjanu osobnu/ličnu ispravu radi dokazivanja ispunjavanja uslova starosti iznad 18 godina kao preduslov isporuke ovog proizvoda. Bez dobrovoljnog dokazivanja starosti iznad 18 godina dostavljač nije obvezan isporučiti proizvod.
 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor SO-CE BH. 
SO-CE BH vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta SO-CE BH d.o.o., telefona 033 741 133 ili pismeno bna adresu sjedista firme. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. SO-CE BH će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Načini plaćanja

Omogućili smo različite načine plaćanja, prema željama i potrebama naših kupaca. 

Za online narudžbe i kupovinu u trgovini moguće su sljedeća plaćanja:

GOTOVINOM

    Plaćanje gotovinom Vam omogućava da iznos narudžbe platite prilikom dostave brzom poštom na željenu adresu . Plaćanje gotovinom je moguće i u slučaju da ste odlučili da proizvod preuzmete lično na našoj adresi

 

VIRMANOM/OPĆOM UPLATNICOM

    Narudžbu plaćate virmanom/općom uplatnicom: internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, banci ili pošti. Sve informacije vezane za za plaćanje ćete dobiti po završetku narudžbe na Vašu email adresu.

POTROŠAČKI KREDIT

    Kreditni proizvod za koji možete aplicirati bez dolaska u našu trgovinu i bilo kojem gradu u BIH. Potrebna dokumentacija je : 1. Kopija LK, CIPS i dokaz o primanjima.  Za više informcija pozovite 033-74-11-33. Rok obrade kredita 24h. 

 


Za online plaćanja trenutno  nisu dostupna sljedeći načini plaćanja te su mogući isključivo za proizvode dostupne u fizičkim trgovinama. 

KARTICOM JEDNOKRATNO

    Kartice koje prihvatamo: MasterCard, Maestro, Visa, AmericanExpress, Dinners - svih banaka.

 

KARTICOM OD 2 DO 24 RATE U TRGOVINI

    Kartice sa kojima možete platiti na više rata su:

 

Unicredit Bank - Visa Classic: na rate do 24 mj.
Unicredit Bank - MasterCard revolving: na rate do 24 mj.
Unicredit Bank - Visa revolving: na rate do 24 mj.
Unicredit Bank - Zlatna Visa revolving: na rate do 24 mj.
Intesa San Paolo Bank - Visa Electron Inspire: na rate do 12 mj.
American Express: na rate do 12 mj.
Diners: na rate do 12 mj.
Raiffeisen Shopping card do 12mj
Te sve revolving kartice drugih banaka
 

KARTICOM DO 36 RATA

    Kartice sa kojima možete platiti do 36 rata su:

Sparkasse bank - MasterCard Shop&Fun:na rate do 36 mj.
BBI banka - Visa kupovna kartica:na rate do 36 mj.
Sberbank BH - Kartica na rate - Cash Card:na rate do 36 mj.
Raiffeisen bank - VISA Magic Card:na rate do 36 mj.
 

CIjene u fizičkim trgovinama se mogu razlikovati od cijena u online trgovini.